Sat12.16 Sun12.17 Mon12.18 Tue12.19 Wed12.20 Thu12.21 Fri12.22
SpinSociety 50 Elisa 8:20 AM 50 mins
THEME: Hip Hop Throwbacks Shannon 9:30 AM 50 mins
THEME: Eminem v. Macklemore Vanessa 10:40 AM 50 mins
 
SpinSociety 50 Alexa 8:20 AM 50 mins
SpinSociety 50 Lucy 9:30 AM 50 mins
THEME: Bollywood Beats Anil 10:40 AM 50 mins
 
SpinSociety 50 SAlexa 6:15 AM 50 mins
SpinSociety 50 SShannon 9:30 AM 50 mins
SpinSociety 50 Vanessa 5:30 PM 50 mins
 
SpinSociety 50 Alexa 6:15 AM 50 mins
SpinSociety 50 Shannon 9:30 AM 50 mins
SpinSociety 50 Elisa 5:30 PM 50 mins
THEME: Holiday Hits Vanessa 6:40 PM 50 mins
 
SpinSociety 50 Miranda 6:15 AM 50 mins
SpinSociety 50 Vanessa 9:30 AM 50 mins
THEME: Steve Aoki v. Disclosure Shannon 5:30 PM 50 mins
SpinSociety 50 Alexa 6:40 PM 50 mins
 
SpinSociety 50 Vanessa 6:15 AM 50 mins
SpinSociety 50 Shannon 9:30 AM 50 mins
SpinSociety 50 Lucy 5:30 PM 50 mins
SpinSociety 50 Miranda 6:40 PM 50 mins
 
SpinSociety 50 Vanessa 6:15 AM 50 mins
SpinSociety 50 SShannon 9:30 AM 50 mins
SpinSociety 50 Shannon 5:30 PM 50 mins